Disclaimer

 • Op de internetsite(s) van DoxxFood zijn de onderstaande voorwaarden van toepassing. Door deze site(s) te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken verbindt u zich aan deze voorwaarden.
 • De gegevens op deze site(s) zijn bedoeld ter algemene informatie.
 • DoxxFood neemt uiterste zorgvuldigheid in acht bij het samenstellen en onderhouden van de site(s) en maakt daarbij gebruik van bronnen die betrouwbaar geacht worden. DoxxFood staat echter niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie.
 • DoxxFood aanvaardt geen verplichting om de geboden informatie te actualiseren of om mogelijke fouten te corrigeren. DoxxFood wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand.
 • Aan de geboden informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
 • DoxxFood garandeert niet het foutloos of ononderbroken functioneren van de site(s).
 • Op de site(s) wordt, al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen naar informatie verstrekt door derden. Dergelijke informatie is door ons niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. Wij wijzen iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand.
 • De geboden informatie is niet bedoeld als vervanging van deskundig advies. Wanneer u zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt doet u dat voor eigen rekening en risico. DoxxFood wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand.
 • DoxxFood, respectievelijk de rechthebbenden, behouden alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien) met betrekking tot op de site(s) gepubliceerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo's).
 • U verkrijgt geen enkele vorm van licentie met betrekking tot die informatie, behalve voor zover strikt nodig voor het online bekijken van de site(s).
 • In het bijzonder is het niet toegestaan om zonder nadere uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van DoxxFood, de inhoud van de site(s) over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook aan derden ter beschikking te stellen.
 • De uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheden hebben mede betrekking op belanghebbenden, bestuurders en medewerkers DoxxFood.